Upadłość Konsumencka

Upadłość Konsumencka

SPRAWDŹ CZY MOŻESZ OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ


KLIKNIJ TU ABY SPRAWDZIĆ

KOLEJNY SUKCES – KOLEJNA UPADŁOŚĆ !
Upadłość Konsumencka – Gliwice – Częstochowa – Katowice

upadłość konsumencka częstochowapostanowienieupadłość Gliwiceupadłość konsumencka katowice

Poznaj niektóre historie naszych Klientów : TUTAJ

 

Kolejny SUKCES – Kolejna Upadłość Konsumencka !
Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką !

upadlosc-konsumencka.net.pl/test/

1) Dnia 01.02.2019r., Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość naszej Klientki.
2) Dnia 18.02.2019r., Sąd Rejonowy w Częstochowie ogłosił upadłość naszych Klientów.
3) Dnia 25.02.2019r., Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość naszego Klienta. (hazardzista).

Ad. 1. Mąż dłużniczki cierpi na chorobę psychiczną w postaci schizofrenii paranoidalnej. W czasie manii w sposób niekontrolowany zawierał umowy pożyczek oraz zmuszał bliskie mu osoby do zaciągania zobowiązań. Klienta za namową męża zaciągnęła pożyczkę na spłatę jego zobowiązań. Mąż obiecywał, że pożyczka pomoże mu ustabilizować się finansowo, jednakże w rzeczywistości było inaczej. Klienta z powodu trudnej sytuacji rodzinnej leczy się z powodu zaburzeń depresyjnych. Z uwagi na jej zły stan zdrowia orzeczono o stopniu niepełnosprawności. W konsekwencji nie była w stanie spłacić zaciągniętej pożyczki.

Ad. 2. Przyczyną powstania problemów finansowych Klienta był rozpad związku. Wszelkie zobowiązania zostały zaciągnięte w czasie, gdy dochody pozwalały na spłatę pożyczek. Po rozwodzie dochód dłużnika nie wystarczał na spłatę istniejących zobowiązań, stąd Klient stał się niewypłacalny.

Ad. 2 (1). Klienta w trakcie trwania małżeństwa zawarła umowę kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich na zakup mieszkania. Niestety nastąpiła niekorzystna zmiana kursu i Klienta wraz z mężem zaczęła mieć problemy ze spłatą istniejącego zobowiązania. W ostateczności nastąpił rozwód, mąż wyjechał za granicę pozostawiając Klientkę samą ze spłatą olbrzymiego kredytu hipotecznego.

Ad. 3. Przyczyna powstania problemów finansowych Klienta był patologiczny hazard. Uprawianie hazardu zaczęło kontrolować życiem dłużnika, zaciągał pożyczki z przeznaczeniem na gry hazardowe. Jednakże Klient podjąć intensywną terapię, dzięki której uświadomił sobie fakt własnego uzależnienia. Niestety skala zadłużenia pozostała dla niego niemożliwa do spłaty.
Wszelkie postępowania komornicze w stosunku do naszych Klientów zostały umorzone z mocy prawa, a firmy windykacyjne przestały domagać się spłaty długu.
...

View on Facebook

Kolejny SUKCES – Kolejna Upadłość Konsumencka !
Sprawdź czy możesz ogłosić upadłość konsumencką !
upadlosc-konsumencka.net.pl/test/

1. Dnia 6 listopada 2018r., Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił upadłość naszego Klienta (hazardzista).

2. Dnia 15 listopada 2018r., Sąd Rejonowy w Katowicach ogłosił upadłość naszego Klienta (schizofrenia paranoidalna, całkowita niezdolność do pracy)

3. Dnia 16 listopada 2018r., Sąd Rejonowy w Poznaniu ogłosił upadłość naszego Klienta (hazardzista).

Ad. 1 Klient z powodu uzależnienia od hazardu odseparował się od rodziny i przyjaciół, rozwiódł się, utracił pracę. Tym samym stał się niewypłacalny. Dłużnik podjął leczenie w Ośrodku Leczenia Uzależnień, gdzie rozpoznano u niego hazard patologiczny.

Ad. 2. Wszelkie pożyczki zostały zaciągnięte z powodu choroby psychicznej. Klient w czasie manii w sposób niekontrolowany zawierał umowy pożyczek. Klient zawierając umowy pożyczek nie dysponował dostatecznych krytycyzmem w stosunku do własnego postępowania oraz nie miał rozeznania co do znaczenia skutków własnego postępowania.

Ad. 3. U klienta rozpoznano epizody depresyjne oraz patologiczny hazard. Klient każdą pożyczoną złotówkę przeznaczył na hazard. Dzięki podjętej terapii Klient uświadomił sobie fakt własnego uzależnienia oraz jest gotowy do pracy na sobą, lecz powstałe zadłużenie pozostało dla niego niemożliwe do spłaty.
Wszelkie postępowania komornicze w stosunku do naszych Klientów zostały umorzone z mocy prawa, a firmy windykacyjne przestały domagać się spłaty długu.
...

View on Facebook

9 months ago

Upadłość Konsumencka
View on Facebook

9 months ago

Upadłość Konsumencka
View on Facebook

 

Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art.11 ust. 1 p.u.n.) – np.: nie ma pieniędzy na jednoczesny zakup środków codziennego użytku oraz spłatę pożyczki. 

 

Kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wszczynane jest zarówno na wniosek konsumenta jak i wierzyciela.  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć osoba fizyczna, która:

 • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
 • przestała być wspólnikiem osobowej spółki handlowej

 

Wniosku o ogłoszenie konsumenckiej nie może złożyć:

 • spółka; wspólnik spółki osobowej (np.: spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej); fundacja; stowarzyszenie;
 • łącznie małżeństwo (może za to złożyć osobno każdy z małżonków, jeżeli spełnia powyższe kryteria);
 • osoba prowadząca działalność gospodarczą – choćby niezarejestrowaną.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej można złożyć w każdym czasie, jeżeli spełnia się powyższe warunki.

 

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta

Ocena uczciwości płatniczej konsumenta i tego, czy może skorzystać on z upadłości konsumenckiej dokonywana jest na pierwszym etapie przez sąd, który w składzie jednego sędziego, będzie rozpoznawał wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd będzie badał, na podstawie oświadczeń konsumenta i dokumentów czy nie zachodzi choćby jedna
z negatywnych przesłanek. Spełnienie którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta (art. 4914 p.u.n.), jeżeli:

 • konsument doprowadził do swojej niewypłacalności albo istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa (np.: zaciągnął pożyczkę chcąc jej nie spłacić; zakupił samochód na kredyt kiedy mimo prośby pracownika banku odmówił zapoznania się z warunkami umowy; swoim zachowaniem doprowadził do zmniejszenia wypłacanego mu wynagrodzenia za pracę);
 • w stosunku do konsumenta prowadzono już konsumenckie postępowanie upadłościowe, ale zostało ono umorzone z innych przyczyn niż na wniosek konsumenta (np.: w trakcie wcześniejszego postępowania konsument uchybił swoim obowiązkom – np.: zataił istotne informacje, co doprowadziło do prawomocnego umorzenia postępowania);
 • w stosunku do konsumenta we wcześniejszym konsumenckim postępowaniu upadłościowym uchylono plan spłaty (konsument nie wykonywał planu spłaty, nie składał sprawozdań, zatajał źródła przychodu);
 • konsument miał obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości jako przedsiębiorca, a tego nie zrobił (por. art. 20 i n. p.u.n.);
 • konsument podał we wniosku nieprawdziwe lub niezupełne dane;
 • w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku, względem konsumenta toczyło się już konsumenckie postępowanie upadłościowe, które zakończyło się całościowym lub częściowym oddłużeniem;
 • czynność prawna konsumenta została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

 

 

Zastanawiasz się czy możesz ogłosić upadłość konsumencką ? wypełnij prosty test aby się przekonać.


KLIKNIJ TU ABY SPRAWDZIĆ

Chcesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką ? Zadzwoń do do nas i umów się na spotkanie. Pomożemy.

Zapraszamy na spotkanie w celu dokonania oceny sytuacji finansowej.

kontakt: 794 724 844

KAZUS
KANCELARIA PRAWNO PODATKOWA 

Adres:

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14,
41-706 Ruda Śląska

 

Telefon: 794-724-844

 

więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej kliknij TUTAJ

 

Upadłość Konsumencka
4.91 (98.15%) 216 opinii